Plan Lekcji - Pomoc online

aSc Plan Lekcji

111 Wstęp
Pierwsze kroki
Co nowego?
112 Prace nad planem lekcji
Obsługa
113 Testowanie poprawności planu lekcji.
Generowanie Planu Lekcji
Kontrola, sprawdzanie planu
114 Drukowanie
Projektowanie wydruków
Wzory wydruków
121 Wprowadzanie danych
Wprowadzanie danych - Przedmioty
Wprowadzanie danych - Oddziały
Wprowadzanie danych - Nauczyciele
Wprowadzanie danych - Lekcje
Wprowadzanie danych - Sale szkolne
Wprowadzanie danych - Podziały na grupy i łączenie międzyoddziałowe
Wprowadzanie danych - Dzwonki i przerwy
Wprowadzanie danych - Dni/Tygodnie/Cykle
Wprowadzanie danych - widok lekcji/przedmiotów
122 Warunki (życzenia) nauczycieli
Warunki - Przedmioty
Warunki - Oddziały (klasy)
Warunki - Sale szkolne
Warunki - Tygodnie/Semestry
Ograniczenia, warunki
123 Budynki, przejścia między budynkami
Seminaria
Dyżury (dyżury międzylekcyjne)
Eksportowanie / Publikowanie
Importowanie danych
Inne

aSc Zastępstwa

211 Podstawy
Pierwsze kroki
Wprowadzanie danych
Interfejs użytkownika
Ustawienia
Co nowego?
221 Wyznaczanie zastępstw
Wydruki
Wskazanie aktualnego planu lekcji
Inne zadania

aSc - Region specific

311 Germany
Slovakia
Austria
Czech republic
Canada
Australia
India
United States
Russia

aSc Plan Lekcji Online

411 Wstęp
Inne
Dziennik klasy

aSc Plan Lekcji

  Wstęp

     Po co jest strona z pomocą?
     Pobieranie nowszych wersji i instalacja
     Wymagania systemowe
     Jak sprawdzić, którą wersję programu posiadam?
     Jak zarejestrować program?
     Dokumentacja w formacie PDF*.
     Jak ustawić opcje regionalne i językowe

  Pierwsze kroki

     Początek pracy z programem
     Multimedialny przewodnik (demonstracja programu*)
     Tworzenie nowego planu lekcji
     Podstawowe dane
     Przedmioty
     Oddziały/klasy
     Sale szkolne
     Nauczyciele
     Lekcje
     Sprawdzanie i generowanie

  Wprowadzanie danych

     Jak można sortować nauczycieli/odziały/sale lekcyjne/przedmioty?
     Czas wolny - "koncert życzeń"
     Czy mogę używać danych z poprzedniego roku?
     Dostosowanie zawartości widoku i wydruku

  Wprowadzanie danych - Przedmioty

     Przygotowanie
     Lekcje podwójne mogą być przedzielone przerwą
     Sale szkolne dla przedmiotu

  Wprowadzanie danych - Oddziały

     Czas wolny klasy/oddziału
     Podział na grupy
     Lekcje oddziału
     Zaawansowana konfiguracja
     Jak sprecyzować, kiedy oddział ma mieć przerwę obiadową?
     Czym są oddziały (klasy)?

  Wprowadzanie danych - Nauczyciele

     Jak wprowadzić żądania nauczycieli (koncert życzeń)?
     Jak przypisać wychowawcę do klasy? Chcę to mieć na wydruku.
     Precyzowanie danych
     Nauczane lekcje
     Nauczyciel uczący danego przedmiotu
     Konfiguracja formatu imienia i nazwiska

  Wprowadzanie danych - Lekcje

     Dodawanie i edytowanie lekcji
     Jak ustawić 2, 3... 8-godzinne bloki edukacyjne?
     Blok dwulekcyjny pojawił się na planie 2 razy, a docelowo miał być raz, w czym tkwi błąd?
     Chcę mieć 1 blok dwugodzinny i 3 lekcje pojedyńcze z danego przedmiotu!
     Chcę, aby program ustawiał bloki nauczania automatycznie.
     Jak można utworzyć lekcję bez klas, np. tylko dla nauczyciela?
     Jak utworzyć lekcję bez nauczyciela?
     Jak mogę skopiować lekcje
     Dodawanie większej ilości lekcji

  Wprowadzanie danych - Sale szkolne

     Jak przypisać lekcję do sali szkolnej? Szkoła ma ograniczoną liczbę sal...
     Co to jest sala ogólnodostępna?
     Jak mogę zdefiniować klasy dla przedmiotów?
     Jak mogę zdefiniować sale dla nauczycieli?
     Jak mogę jednocześnie przypisać jedną salę do większej ilości lekcji?
     Jak w programie sprecyzować fakt, że sala nie może być użyta w określonym czasie?
     Lekcja wymaga więcej niż jednej sali jednocześnie. Jak to zrobić?
     Pojemność sal szkolnych
     Dwie klasy w jednej sali w tym samym czasie (rozwiązanie 1)
     Dwie klasy w tym samym czasie, w tej samej sali szkolnej (porada)
     Moje lekcje nie są umieszczone w salach szkolnych (Dodawanie sal szkolnych do wygenerowanego planu lekcji)

  Wprowadzanie danych - Podziały na grupy i łączenie międzyoddziałowe

     Typowa sytuacja: Dwóch nauczycieli uczących dwóch przedmiotów w tym samym czasie
     Typowe sytuacje: Lekcja wychowania fizycznego jest wspólną lekcją chłopców i dziewcząt z dwóch klas:
     Typowe sytacje: Uczniowie całego roku są podzieleni na grupy
     Typowe sytuacje: Religia
     Jak połączyć grupę 1 z klasy 3A z grupą pierwszą z klasy 3B na lekcji języka angielskiego?
     Jak połączyć lekcję dla dwóch różnych podziałów na grupy?
     Lekcje dla grupy i całej klasy z tego samego przedmiotu.
     Typowa sytuacja: Wychowanie Fizyczne, 3 grupy w 2 klasach
     Jak mogę skopiować podział na grupy do innych klas
     Jak wprowadzać Warianty - każdy uczeń musi wybrać jeden przedmiot z Wariantu 1 i jeden z Wariantu 2
     Jak przypisać ucznia do grupy

  Wprowadzanie danych - Dzwonki i przerwy

     Czy mogę ustawić liczbę lekcji na dzień (godzin ile pracuje szkoła)?
     Szkoła nie ma lekcji zerowych. Można to jakoś ustawić?
     Jak mogę zmienić nazwy godzin lekcyjnych? (dostępne w wersji 2009)
     Dziennie mamy 7 lekcji, ale w piątek chcemy mieć tylko zajęcia do 6 lekcji.
     Jak mogę wydrukować przerwy pomiędzy lekcjami? (dostępne w wersji 2009)
     Jak ustawić różne dzwonki na kilka dni?
     Mamy różne czasy trwania przerwy w szkole. Jak to ustawić? (sposób 1)
     Mamy różne czasy trwania przerwy w szkole. Jak to ustawić? (sposób 2)
     Czy można utworzyć 0,5 lekcji?
     0,5 lekcji wliczana do umowy nauczyciela (dostępne w wersji 2009)
     Okresy o zmiennej długości + przedmioty w minutach na tydzien (Kanada) (dostępne w wersji 2009)
     Modyfikacja formatu czasu (dostępna w wersji 2009)
     Nie drukuj niektórych przerw lub dzwonków w wybranych klasach (lub nauczycielach lub w widoku planu lekcji)
     Czym jest godzina zerowa?

  Wprowadzanie danych - Dni/Tygodnie/Cykle

     Uczymy również w soboty (cykl sześciodniowy)
     Zajęcia co 2, 3... 5 tygodni (cykle).
     Jak mogę zdefiniować tygodnie? (dostępne w wersji 2009)
     Jak wprowadzić zajęcia, które mają się odbywać co 2 tygodnie?
     Czy można ustawić plan na więcej niż 5 dni?
     Pracujemy w trybie dwuzmianowym. Do jednej sali szkolnej przypisane są 2 oddziały. Jak to zrobić?
     Czy można utworzyć plan na 8 dni / zmienić nazwę poszczególnych dni?
     Wielosemestralne plany lekcji (dostępne w wersji 2009)
     Jak mogę zmienić nazwy dni? (dostępne w wersji 2009)
     Rozszerzenie parametru liczba lekcji na tydzień (Dostępne w wersji 2009)
     Nasza szkoła ma lekcje w dwu- i czterotygodniowych cyklach
     Jak zmienić widok tygodnia aby wyświetlał więcej lekcji?

  Wprowadzanie danych - widok lekcji/przedmiotów

     Widok tabeli lekcji/przedmiotów
     Dodawanie lekcji w widoku tabeli lekcji
     Ilość lekcji na tydzień - format wprowadzania
     Widok tabeli lekcji/przedmiotów
     Edytowanie lekcji
     Edytowanie lekcji - opcje
     Prace nad lekcjami w grupach
     Praca nad lekcjami łączonymi
     Wybór wielu elementów

  Prace nad planem lekcji

     Ogólne informacje
     Panel kontrolny
     Przemieszczanie karteczek*
     Usuwanie karteczki
     Prawy przycisk myszki
     Zablokowane karteczki
     Prace nad salami szkolnymi
     Definiuj widoki
     Kliknięcie prawym klawiszem na nagłówku rządka
     Cofanie i ponawianie operacji
     Widok sal szkolnych
     Funkcje filtra (dostępne w wersji 2009)
     Poszczególne dni w głownym widoku (dostępne w wersji 2009)
     Mamy taki sam plan lekcji w każdym dniu tygodnia w danym semestrze (dostępne w wersji 2009)
     Szybka modyfikacja widoku (dostępne w wersji 2009)
     Jak można filtrować ilość kart wyświetlanych na liście nieumieszczonych karteczek?
     Co się stanie jeśli zmienię rodzaj szkoły?
     Co oznaczają kolorowe paski na karteczkach?

  Obsługa

     Skróty klawiszowe*.
     Czy możliwa jest własna zmiana planów po wygenerowaniu?
     Wyświetlanie powiązanych planów klas i nauczycieli.
     Porównywanie planów lekcji*
     Zmiana wyglądu planu.
     Pliki planu lekcji - tworzenie kopii zapasowych, problem z otwieraniem plików, itd ...

  Warunki (życzenia) nauczycieli

     W naszej szkole są nauczyciele, którzy uczą tylko 2 dni w tygodniu, ale nie precyzują, w które.
     Ustawianie okienek dla nauczycieli.
     Nauczyciel prowadzi 2 lekcje na tydzień w klasie 5A, ale obydwie lekcje muszą być po południu.
     Chcemy, aby jeden nauczyciel był wolny na każdej lekcji.
     Jak rozłożyć równomierne pierwsze i ostatnie lekcje nauczycielowi?
     Nasi nauczyciele muszą uczyć na pierwszej lekcji
     Nasi nauczyciele nie mogą uczyć więcej niż 6 lekcji jedna po drugiej.
     Jak zapewnić to, żeby nauczyciel przeprowadzał tylko jedną lekcję na 7. godzinie?
     Jak ustalić min i max limit lekcji dla nauczycieli na dzień?
     Mamy dziesięciodniowy plan lekcji (na dwa tygodnie), chcę, aby lekcje były rozłożone równomiernie w ciągu obu tygodni*
     Jak zapewnić przerwę obiadową nauczycielom
     Każdy nauczyciel będzie miał jedno lub dwa wolne popołudnia
     Dwaj nauczyciele nie mogą uczyć w tych samych godzinach lekcyjnych
     Nauczyciel nie może uczyć klasy czwartej na 4 lekcji i klasy piątej na lekcji 5
     Nauczyciel musi mieć lekcje rano
     Na każdej godzinie lekcyjnej potrzebujemy dwóch wolnych nauczycieli, aby zapewnić wystarczającą liczbę nauczycieli zastępujących
     Nauczyciele nie moga uczyć w jednym dniu rano i popołudniu
     Nasi nauczyciele mają obowiązek zastępstw w wymiarze minimum 2 godzin lekcyjnych na dzień.
     Nauczyciel nie może nauczać w dwóch różnych klasach jednego dnia
     Nauczyciel może uczyć maksymalnie dwie godziny lekcyjne w jednej klasie
     Dwóch nauczycieli prowadzi zajęcia z tego samego przedmiotu - 3 lekcje wspólnie, 2 lekcje oddzielnie
     Nauczyciel nie może uczyć więcej niż 3 lekcje pod rząd
     Nauczyciele nie mogą posiadać dwóch przerw
     Jak upewnić się, że nauczyciel zaczyna zajęcia na 1 lub 2 godzinie (nie może zacząć później)?
     Nauczyciel może uczyć na 4 lub 5 godzinie lekcyjnej. Nie może uczyć na obu.

  Warunki - Przedmioty

     Maksymalna liczba lekcji z danego przedmiotu występująca na niedogodnych pozycjach.
     Maksymalnie jedna lekcja historii na 6 godzinie lekcyjnej w każdej klasie (rozwiązanie 2)
     Dwa przedmioty nie mogą być w jednym dniu. Jak to zrobić?
     Rozmieszczenie godzin przedmiotu w tygodniu
     Nie chcę, aby geografia, jeżeli jest w piątek, była następnie w poniedziałek*.
     Chcę, aby dany przedmiot w jednym oddziale, był w tym samym czasie co inny przedmiot w innej klasie.
     Jak zrobić łączenie międzyoddziałowe z konkretnego przedmiotu?
     Matematyka musi być na tej samej pozycji w klasie 5A i 5B
     Lekcje dwóch przedmiotów muszą po sobie następować
     Rozmieszczanie lekcji z tego samego przedmiotu w różnych porach dnia.
     Lekcje matematyki dla danego oddziału mają się odbywać każdego dnia na tej samej godzinie lekcyjnej
     Geografia ma być ostatnia lekcją w dniu dla oddziałów 2A, 2B, 2C...
     Modyfikacja standardowego rozstawiania karteczek w tygodniu dla jednego przedmiotu.
     Chcę tylko jedną lekcję na dzień
     Mam geografię dwa razy w tygodniu. Przedmiot nie może być w następujących po sobie dniach.
     Jak mogę zdefiniować lekcje, które mogą odbywać się poza blokiem edukacyjnym (po południu)?
     Dwie lekcje matematyki mogą być w jednym dniu, ale nie mogą one następować bezpośrednio po sobie
     Dwie lekcje matematyki mogą być w jednym dniu, ale muszą być jedna po drugiej.
     Biologia nie może być po chemii w danym dniu
     Podwójne lekcje muszą znajdować się przed pojedyńczymi lekcjami
     Fizyka musi występować w pewnych klasach po południu, a w innych do południa
     Klasa 5a musi mieć biologię zawsze przed chemię w klasie 5b (dwie klasy muszą mieć przedmiot kolejno po sobie)

  Warunki - Oddziały (klasy)

     Jak ustalić, żeby oddział miał najwyżej jedną lekcję na siódmej godzinie i najwyżej jedną na lekcji zerowej?*
     Blok edukacyjny - pozwól niektórym oddziałom na późniejszy początek lub późniejszy koniec lekcji.
     Czy można ustawić min/max ilość lekcji na dzień dla konkretnej klasy?
     Sprawdzanie liczby okienek/dziur w planie zajęć klasy.
     Unikaj pojedynczych lekcji po przerwie obiadowej
     Obie grupy muszą zakończyć lekcję o tej samej porze
     Co oznacza ostrzeżenie "Wprowadzony plan lekcji najprawdopodobniej nie jest kompletny"?
     Ustaw warunki dla całego poziomu
     Klasa może mieć maksymalnie 2 okienka w dniu
     Dzieci mogą przyjść do szkoły na drugą lekcję, ale tylko raz w tygodniu
     Nasza szkoła pracuje w trybie zmianowym, część zajęć odbywa się rano, część popołudniu

  Warunki - Sale szkolne

     Optymalizacja wykorzystania sal szkolnych przez uczniów
     Przynajmniej jedna lekcja w tygodniu musi się odbyć w wybranej sali szkolnej
     Klasa ma 3 lekcje biologii tygodniowo i wszystkie powinny sie odbywać w tej samej sali szkolnej
     Zajęcia mogą się odbyć tylko raz w tygodniu w wybranej sali szkolnej
     Zmniejszenie wykorzystania sal szkolnych
     Z sali gimnastycznej można korzystać tylko 4 dni w tygodniu (musi być wolna przez 3 popołudnia)
     Skoncentrowanie grup w mniejszej ilości sal szkolnych

  Warunki - Tygodnie/Semestry

     Uczeń najpierw musi odbyć lekcje biologii, nim przystąpi do zajęć praktycznych z tego przedmiotu
     Przedmiot musi odbywać się w następujących po sobie tygodniach/semestrach
     Dwa przedmioty muszą być w tym samym czasie w obu tygodniach.

  Ograniczenia, warunki

     Jak zapobiec wystąpieniu 2 lekcji w tym samym czasie?
     Jak określić, ile lekcji ma się odbyć do określonej godziny lekcyjnej?
     Grupy muszą zacząć w tym samym czasie.
     Dzieci nie mogą kończyć zajęć po 8. godzinie lekcyjnej, ponieważ nie ma o tej porze autobusu... *
     Klasa ma lekcje pojedyńcze i w bloku z tego samego przedmiotu, ale blok nie może występować w poniedziałek.
     Maksymalnie jedna zaplanowana lekcja na dzień
     Biologia w 4A ma być tylko w Środy (lub nie może być w Środy)
     Co oznacza "Zastosuj dla" w zależnościach?
     Do czego służy kalendarz w zaawansowanych zależnościach?
     Jak mogę ustawić, że nauczyciel może mieć maksymalnie 3 następujące po sobie lekcje (ale może mieć 2 bloki dwulekcyjne)?
     Lekcje podwójne nie mogą obejmować niektórych przerw
     Podwójne lekcje nie mogą wystąpić w poniedziałki/po południu
     Sprawdzanie pojemności sal szkolnych

  Budynki, przejścia między budynkami

     Szkoła podzielona jest na 2 budynki, jak uwzględnić to w planie?
     Przejścia między budynkami.
     Pokaż plan lekcji według kolorów budynków
     Maksymalna liczba osobnych budynków na dzień

  Seminaria

     Kiedy i w jakim celu używać seminariów?
     Jak wprowadzić lekcję seminaryjną?
     Jak przypisać uczniów do konkretnych seminariów?
     Działanie seminariów - układanie planów lekcji "pod uczniów".
     Funkcja „Zmień ustawienie uczniów w grupach seminaryjnych”
     Nie widzę lekcji seminaryjnych w planie oddziałów, ale widzę to seminarium na planie nauczycieli. Co jest nie tak?
     Maksymalna ilość uczniów na seminarium
     Dodawanie uczniów (dostępne w wersji 2009)
     Jak mogę przypisać przedmioty do poszczególnych uczniów (dostępne w wersji 2009)
     Jak tworzyć seminaria z przedmiotów (dostępne w wersji 2009)
     Jak generować plan lekcji z uczniami (dostępne w wersji 2009)
     Widok planu lekcji uczniów (dostępne w wersji 2009)
     Widok nieumieszczonych uczniów (dostępne w wersji 2009)
     Uczniowie mogą mieć maksymalnie 3 okienka w dniu
     Drukowanie planów lekcji indywidualnych uczniów
     Jak mogę ustawić widok, dzięki któremu na karteczkach widoczna będzie pojdemność sali lub ilość uczniów?
     Wybory uczniów – ważność
     Uczniowie mogą wybierać zajęcia, na które chcą uczęszczać

  Testowanie poprawności planu lekcji.

     Podczas testowania program wykrył błędy. Co dalej?
     Po co testować plan lekcji?
     Przykład testowania i rozwiązywania problemów.
     Testowanie kilku oddziałów/nauczycieli jednocześnie.
     Generuj wersję roboczą (dla wersji Planu Lekcji 2010)
     Jak mogę przetestować tylko niektóre lekcje np. tylko podwójne
     Testowanie zależności przedmiotów
     Analiza poprzez generowanie
     Analiza poprzez Rozszerzone testowanie

  Generowanie Planu Lekcji

     Rozpoczęcie generowania planu.
     Co oznacza czas generowania?
     Złagodzenie ograniczeń, warunków...
     Jak najlepiej wygenerować plan lekcji?
     Co oznaczają dane wyświetlane podczas generowania planu?
     Generowanie planu lekcji zakończyło się pomyślnie, ale program wskazuje, że pewne warunki zostały złagodzone. RYSUNEK
     Jak narzucić w programie, że dana lekcja ma być na konkretnej pozycji w planie?
     Generowanie za pomocą procesorów wielordzeniowych (dual-core...)
     Testowanie przebiegło pozytywnie, lecz plan się nie wygenerował
     Co się stanie jeśli przerwę generowanie?

  Kontrola, sprawdzanie planu

     Kontrola planu
     Statystyki
     Klasy mają okienka w planie lekcji.
     Za dużo lekcji w grupach w oddziale XY.
     Weryfikuj jedynie jedną klasę/nauczyciela/przedmiot
     Doradca - nadmierna liczba lekcji/klas/nauczycieli
     Doradca - brak lekcji na wybranej godzinie
     Doradca - różne liczby lekcji dla poszczególnych grup
     Doradca - długość lekcji
     Doradca - więcej lekcji niż dni
     Advisor - Teachers have many blocked days
     Doradca - brak zdefiniowanych specjalnych sal szkolnych

  Drukowanie

     Jak definiować kolory w wydrukach (dostępne w wersji 2009)
     Chcemy numerowane dni zamiast wyrazów - poniedziałek, wtorek ... piątek.
     Jak wydrukować plan z dniami w kolumnach a lekcjami w rzędach?
     Chcę na planie zmienić nagłowek z Nauczyciel na Wykładowca bądź profesor?
     Jak zmienić kolor oddziałów w planach nauczycieli?
     Drukowanie zajęć nauczycieli.
     Jak usunąć wszystkie własne napisy? Niektóre napisy są błędne, co mogę zrobić?
     Jak wydrukować plan lekcji dla pojedyńczych uczniów?
     Plan lekcji przedmiotów.
     Jak wydrukować siatkę lekcji?
     Jak mogę wybrać jaki wydruk zostanie wydrukowany?
     Chcę, aby kolejne lekcje były w kolumnie a nie w rzędzie
     Chcę zmienić nagłówek nad planem lekcji
     Jak drukować gazetki ścienne?

  Projektowanie wydruków

     Dostosowanie (personalizowanie) wydruku.
     Chcę również wydrukować nazwiska nauczycieli na wydruku planu/chcę zwiększyć czcionki.
     Chcę drukować salę szkolną/nauczyciela/przedmiot dla każdej lekcji
     Drukowanie obrazków przy przedmiotach
     Czy mogę zastosować zaawansowane ustawienia druku z innego planu?
     Jak można ustawić grubość linii?
     Jak na wydruku umieścić czas przeznaczony na posiłki, dodatkowe przerwy itp.?
     Chcę wydrukować ogólny plan lekcji nauczycieli, w którym kolor reprezentuje nauczyciela
     Chcę aby kolumny reprezentowały dni tygodnia
     Jak mogę definiować dodatkowe kolumny?
     Drukowanie kilku planów lekcji na jednej stronie
     Jak mogę zmienić grubość lini na wydruku
     Jak wydrukować tylko poszczególne klasy lub nauczycieli? (dostępne w wersji 2009)
     Modyfikacja szerokości kolumn i wysokości rzędów (dostępne w wersji 2009)
     Modyfikacja struktury wydruków (dostępna w wersji 2009)
     Jak wydrukować plan lekcji tylko na poniedziałek i wtorek (dostępne w wersji 2009)
     Jak wydrukować raporty dla DniaA/DniaB? (dostępne w wersji 2009)
     Jak mogę wydrukować ogólny plan lekcji dla nauczycieli/klas/sal?
     Jak wydrukować dyżury w planach sal szkolnych i nauczycieli
     Czy jest możliwe wydrukowanie następujących po sobie lekcji jako jedna lekcja?
     Drukowanie różnych dzwonków dla dni/sekcji
     Drukowanie tygodniowych planów lekcji
     Jak mogę wydrukować godziny dzwonków?
     Wydruk kolorowy tylko w lewej części komórki
     Jak dodać w stopce datę wydruku lub dowolny inny tekst?
     Różne godziny dzwonków dla poszczególnych nauczycieli

  Wzory wydruków

     Wzory wydruków
     Jak zastosować wzór wydruku?
     Wydruk legendy pod wydrukiem planu lekcji
     Jak dodać do wzoru wydruku dane dotyczące wychowawcy i sali szkolnej?
     Chcę drukować inne napisy dla każdego nauczyciela. Czy muszę projektować indywidualny wzór dla każdego nauczyciela?
     Właściwości obiektów wzoru
     Jak mogę modyfikować wygląd wzoru?
     Jak zmienić lub usunąć wzór wydruku?
     Podczas otwierania planu lekcji otrzymuję komunikat: Wzór nie jest dostępny

  Dyżury (dyżury międzylekcyjne)

     Co to są dyżury i jak je wprowadzać?
     Wyznaczanie nauczycieli do pełnienia dyżurów
     Generowanie dyżurów
     Czy można wyznaczyć dwóch nauczycieli dyżurujących w tej samej sali?
     Czy mogę ustawić dla nauczycieli minimum/maximum pełnionych dyżurów?

  Eksportowanie / Publikowanie

     Jak stworzyć stronę www z planem lekcji - wyeksportować plan do HTML?
     Otwieranie exportu do HTML na lokalnym komputerze...
     Czy można wyeksportować dane dot. lekcji, nauczycieli, przedmiotów, do MS Excel?
     Eksport do XML
     Eksport jest ograniczony do 10 karteczek/lekcji

  Importowanie danych

     Importowanie ze schowka.
     Synchronizowanie z bazą danych
     Import z XML
     Importowanie lekcji ze schowka (Excel)
     Importowanie informacji o uczniach i seminariach z programu MS Excel - Metoda 1
     Importowanie listy uczniów z MS Excela.
     Jak złączyć ze sobą dwa plany zajęć

  Co nowego?

     Co nowego w wersji 2007?
     Co nowego w wersji 2008?
     Co nowego w wersji 2009?
     Co nowego w wersji 2010?
     Co nowego w wersji 2012?
     Co nowego w wersji 2013?
     Co nowego w wersji 2014?
     Co nowego w wersji 2015?
     Co nowego w wersji 2016?

  Inne

     Zamiana dwóch dni w planie lekcji
     Usuwanie wszystkich nieumieszczonych karteczek
     Potrzebuję przesunąć lekcje w dniu
     Konfiguracja zapory sieciowej (firewall).
     Lokalna kopia zapasowa
     W jaki sposób mogę zamienić miejscami zajęcia podczas dwóch godzin lekcyjnych.
     Tymczasowe przedmioty - wprowadzanie dodatkowych zajęć na wygenerowanym planie lekcji

aSc Zastępstwa

  Podstawy

     Co mogę osiągnąć dzięki aSc Zastępstwa?
     Instrukcja do Zastępstw w formacie PDF

  Pierwsze kroki

     Zastępstwa - szybki przegląd
     Wygenerowaliśmy już plan lekcji, jak wprowadzić go do programu, by wiedział, który jest aktualny?
     Wpisywanie nieobecnych nauczycieli
     Ustalanie zastępstw
     Drukowanie raportów dziennych i podsumowań zastępstw

  Wprowadzanie danych

     O co chodzi z powodami nieobecności? Po co to?
     Określanie typów zastępstw
     Jak sprecyzować, że klasa/grupa jest nieobecna cały dzień?
     Brakujące sale
     Wyznaczanie kilku nieobecności naraz
     Szczegóły dotyczące nauczycieli
     Szczegóły przedmiotów
     Tworzenie notatki do zastępstwa.
     Tworzenie notatki na cały dzień.
     Lekcje z dwona nauczycielami lub dwoma salami

  Wyznaczanie zastępstw

     Jakie informacje są zawarte w górnym prawym rogu ekranu?
     Sugerowane ruchy
     Ręczne przesuwanie/zmienianie lekcji
     Jak mogę odwołać lekcję (zajęcia)?
     Jak mogę dodać nową lekcję w Zastępstwach?
     Jak mogę usunąć zastępstwo?
     Automatyczne generowanie zastępstw na jeden dzień
     Konflikty w zastępstwach
     Wykorzystanie punktów w celu optymalizacji zastępstw / umowy (kontraktu) nauczyciela
     Obowiązkowe zastępstwa
     Zajęcia prowadzone przez dwóch nauczycieli - jak odwołać tylko jednego nauczyciela?

  Wydruki

     Czy możliwe jest personalizowanie tekstów na wydruku: "Niestety, następujący nauczyciele..."?
     Nauczyciele odeszli ze szkoły? Jak zaznaczyć to w programie?
     Drukowanie zastępstw dla sal
     Czy można zastosować jakiś inny układ wydruków?
     Jak mogę zmienić słowo "odwołane"?
     Jak mogę zmienić grubość lini
     Jak mogę zmienić czcionkę w Zastępstwach?
     Jak mogę ustawić program, aby automatycznie zmniejszał czcionkę lub przycinał tekst?
     Jak mogę zmienić szerokość kolumn?
     Jak zmienić kolejność wyświetlania kolumn/sortowania
     Drukowanie raportów podsumowujących nieobecności i zastępstwa
     Czy możliwy jest wydruk w orientacji poziomej?

  Interfejs użytkownika

     Jak mogę zmienić dzień w Zastępstwach?
     Jak powiększać i pomniejszać okno w Zastępstwach?

  Ustawienia

     Ustawienia podstawowe
     Określanie kryteriów zastępowania
     Jak zmienić rok szkolny?

  Wskazanie aktualnego planu lekcji

     Jak rozpocząć nowy rok szkolny? Jak określić, kiedy jest początek roku szkolnego?
     Nasz plan lekcji zmienił się podczas roku szkolnego. Jak uwzględnić to w zastępstwach?
     Dziś jest poniedziałek ale szkoła powinna działać wg. planu ustawionego na wtorek
     Dni wolne szkoły
     Zmiana planu lekcji na wybrany okres:

  Inne zadania

     Czy możliwe jest używanie programu Zastępstwa w sieci?
     Nadgodziny

  Co nowego?

     Co nowego w Zastępstwach 2007
     Co nowego w Zastępstwach 2012?

aSc - Region specific

  Germany

     German specific topics
     Baden Württemberg - Schulkartei / E-Stat
     NRW - SchiLD - ASDPC
     Bayern - WinLD
     Hessen - LUSD

  Slovakia

  Austria

     Austrian specific topics
     How to input EH/GZ lessons

  Czech republic

  Canada

     Canada specific topis

  Australia

     Import/Export with CASES21

  India

     Our class teachers always have to teach the 1st lesson

  United States

     US specific topics

  Russia

     Russia specific topics

aSc Plan Lekcji Online

  Wstęp

     aSc Plan Lekcji Online - Funkcje
     Jak mogę zapisać swój plan lekcji do magazynu online?
     Jak mogę otworzyć plan lekcji z magazynu online?
     Jak mogę wysłać plan lekcji do nauczycieli?
     Jak nauczycie/uczeń/rodzic może zobaczyć plan lekcji?
     Jak nauczyciel może wydrukować swój plan lekcji?
     Jak mogę opublikować finalną wersję planu lekcji dla uczniów/rodziców?
     Jak mogę opublikować dzienne zastępstwa?
     Jak nauczyciel może przeglądać swoje zastępstwa?
     Jak mogę wysyłać powiadomienie o zastępstwach poprzez email lub SMS?
     Jak rodzice/uczniowie mogą przeglądać zastępstwa?
     Jak mogę utworzyć moją stronę PlanLekcji Online?
     Jak mogę dodać nauczycieli za pomocą Planu Lekcji Online?
     Jak mogę modyfikować ustawienia dotyczące wglądu osób bez loginu?
     Co mogą robić nauczyciele w Planie Lekcji Online?
     Jak mogę dodawać plan zajęć na dzień/nieobecności uczniów/ zadania oraz notatki?
     Jak mogę modyfikować ustawienia dotyczące wglądu osób bez loginu do zastępstw?
     Jak mogę opublikować plan lekcji bezpośrednio z programu Zastępstwa?
     Jak mogę eksportować plan lekcji do Excel'a lub HTML'a?
     Jak mogę dostosować sposób wyświetlania planu lekcji w przeglądarce?
     Plan dzienny – raporty
     Jak mogę sprawdzić i edytować frekwencję uczniów?
     Weryfikowanie planu lekcji
     Status planu lekcji
     Jak mogę dodawać uczniów do Planu Lekcji Online?
     Tablica ogłoszeń
     Plan Lekcji Online w wersji podstawowej i rozszerzonej
     Gdy nauczyciel odszedł ze szkoły
     How can I add teachers to EduPage
     How can I create accounts for teachers so that they can login to EduPage
     How can I add classes and students to EduPage
     How can I configure weeks and terms in published timetable

  Inne

     Twoje tłumaczenia
     Wersja mobilna Planu Lekcji Online

  Dziennik klasy

     Jak mogę używać dziennika klasy? (nauczyciel)
     Od czego zacząć?
     Wydarzenia
     Rezerwowanie sali szkolnej
     Plan dzienny – pola