برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Data input - Teachers

Configure name format (First name / Last name)
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

When exporting data from aSc Timetables, you may sometimes find that first and last names are mismatched. You get "Last name" exported as "First name" in external system.

To fix this, you have to configure format of the names in aSc Timetables. You can do this in menu - Options - Customize the software - User interface - Database - Name format.

Usually you will want to set format from:

[First name] [Last name]

to:

[Last name] [First name]

or (names separated with comma):

[Last name], [First name]

Don't forget to save your timetable after you have configured this. Then try export the data again.

Note: The same setting applies also to import. You have to configure this before you start import.


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 61883 بار مشاهده شده است.46122 / 61883
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی