برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag aSc Substitutions - Printouts

How can I change the width of columns?
زبانهای این مطلب: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

In the substitution print preview you can move the lines between columns to change the columns widths. The lines are not visible, so just move the mouse between the columns, until the blue lines is shown, then click to move it:

See also:
How can I change the font sizes in aSc Substitutions
How can I force the program to automatically clip the texts or make the fonts smaller?


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 70533 بار مشاهده شده است.56872 / 70533
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی