TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане

Идентификационни номера в импортиране / експортиране
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Какво означава звездичката в идентификационния номер?
Когато прехвърляте от aSc Разписание във файл XML, може да получите числа, които изглеждат така *1, *2, *3. Tова са така наречените временни идентификационни номера. Те се поставят по време на прехвърлянето на обектике, които нямат определен до този момент никакъв идентификационен номер - ID. Наричат се временни, защото са валидни само по време на определено прехвърляне. Когато прехвърляте някое разписание следващия път, може да получите други временни идентификационни номера за същите прехвърлени обекти.

Тези временни идентификационни номера са необходими, за да осъществят връзки между редиците в таблиците, например редица часове може да се свърже чрез временния идентификационен номер в колона „лична карта на учителя“ с таблицата на учителите.
Ако искате да получите истинсти номера за идентификация, трябва да конфигурирате така наречения "idprefix".

IDPREFIX – Как да обозначите къде "aSc Разписание" трябва да съхранява вашите идентификационни номера?
Когато създавате XML, искате да го въведете в aSc Разписание; трябва да попълните Глобални опции "idprefix".
Например:
<timetable importtype="database" options="idprefix:MyApp" displayname="MyApp sample XML configuration" displaycountries="us">

ID prefix опция обозначава къде трябва aSc Разписание да съхранява вашите идентификационни номера. В горния пример вашите идентификационни номера ще бъдат съхранени в поле за промяна наречено "MyApp ID".
Вижте също: Допълнителни полета

Как да обознача idprefix по време на прехвърляне?

Когато използвате XML прехвърляне по подразбиране от aSc Разписание, винаги ще получавате временни идентификационни номера (защото вътрешният idprefix е настроен на %TEMPID). За да обозначите idprefix за прехвърляне, трябва да създадете XML конфигуриращ файл. Тези файлове са съхраняват в директория in directory C:\timetables\template\xmlexport\.
Можете да намерите пример в: sample.xml файл.

Специални idprefix стойности

%NAME - id - записва се в име на обекта
%SHORTNAME - id - съхранено в краткото име на обекта.
%NUMBER - id - се съхранява в полето за номер на обекта.
%TEMPID - не съхранява идентификационни номера в разписание (по подразбиране).

Можете да обозначите idprefix стойности за индивидуални таблици с "idcf:" опция. Например, ако искате да съхраните id номера на учениците използвайте:
<students options="canadd,idcf:%NUMBER" columns="....">

Забележка: Съществува разлика между "idprefix:" и "idcf:" , когато id се съхранява в поле за промяна. С "idprefix:MyApp" aSc Разписание ще добави " ID" в края, но с "idcf:" трябва да използвате пълното име на полето за промяна: "idcf:MyApp ID".

Документация
Можете да намерите още подробности тук. Прегледайте "Types - id", "Базаданни опции - idprefix" и "Taблици опции - idcf".


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 84444 times.1633 / 84444
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article