TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничение – класни стаи

Поне един час седмично трябва да се провежда в определена класна стая
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Да кажем, че имате 2 салона за Физическо възпитание и спорт. Исаке децата винаги да бъдат в големия салон, но знаете, че тове е невъзможно. Някои от часовете трябва да са в малкия физкултурен салон. Искате да сте сигурни, че всяко дете поне един път седмично е в по-добрата стая.

1. Първо, уверете се, че сте обозначили всички физкултурни салони като свободни за часовете по физичесто възпитание и спорт, така че софтуерът да може да избере всеки от тях при генрирането.

2. Добавете разширена връзка в картата така:

Минимум един час по Физичесто възпитание и спорт седмично трябва да бъде в големия физкултурен салон. Моля, обърнете внимание на "Приложи върху групи в избраните класове". Ако разделите вашите часове по Физическо възпитание и спорт на групи Момчете/Момичета, това ще гарантира, че поне ведннъж всяка група ще бъде вголемия физкултурен салон. Ако, обаче, изберете само „Приложи върху избраните класове“, генериращото устройство ще провери само дали има един час по Физичесто възпитание и спорт на клас; това ще означава, че само момчетата ще са в големия физкултурен салон.
Вижте също:
Оптимизиране използването на класни стаи от учениците


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 72803 times.1654 / 72803
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article