برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Constraints - Classrooms

GymRoom can only be used 4 days per week(GymRoom has to be free on 3 afternoons)
زبانهای این مطلب: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

If you specify only the afternoon lessons in the timeoff map, then the constraint will only count days where the classroom is used in the afternoon.

So you can specify for example max 2 on afternoon lesson, this would mean that the classroom is free on 3 afternoons per week.

See also
Reducing the room usage


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 46649 بار مشاهده شده است.38139 / 46649
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی