TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничение – класни стаи

Концентрирайте групи от класове в по-малко класни стаи
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Например, трите лаборатории, и Биология, и Химия час 2 могат да бъдат някои от тези. Можете да добавите това ограничение, което ще обозначава, че само две от тези три лаборатории могат да бъдат използвани всеки ден, например, за да намалите разходите.

Разбира се, горепосоченото е приблизително равностойно на изключването на едната лаборатория от училището. Но, ако генерирате свободно, горепосоченото има две предимства:

В зависимост от друго ограничение, не е възможно да използвате само две стаи, софтуерът ще освободи това и ще използва 3. Ако други ограничения позволяват това, той ще използва 2.
2. По-важно, освобождаването върши работа по дни; това може да доведе до получаване на разписание, в което през повечето дни вие ще използвате само 2 лаборатории и само няколко дни ще е необходимо да използвате и почиствате всичките три лагобатории.
Забележка:
- засегнатите лаборатории са били обозначени индиректо чрез учебните предмети, които ги използват.
- добавете тези ограничения само след като видите, че можете да генерирате с 3 лагобатории.
Вижте също:

Намаляване използването на стаи
Физкултурният салон може да се използва само 4 дни седмично (Физкултурният салон трябва да е свободен 3 следобеда)
Оптимизиране използването на класни стаи от учениците


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 60196 times.1335 / 60196
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article