برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag aSc TimeTables Online - Main topics

How can I add teachers to EduPage
زبانهای این مطلب: gb.gif ru.gif gr.gif lt.gif

From TimeTable
The easiest way to add teachers to EduPage is to upload your timetable file from aSc TimeTables to EduPage and then use "Verify" function. This will add all the objects (classes, teachers, subjects, students) from timetable to EduPage:

Here is how you can upload a timetable:
How can I save my timetable to online storage

and now run the verify function:
Verify timetable

Manual input/Import from Excel
At any time you can also add teachers diretly on the web page:

or even import them from Excel(CSV,TXT) file

Accounts
How can I create accounts for teachers so that they can login to EduPage


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 47354 بار مشاهده شده است.40617 / 47354
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی