Tvarkaraščių programa - pagalba internete
EduPage - Pagalba Internete

flag aSc Tvarkaraščiai - Duomenų importas

Kaip importuoti mokinių pasirinkimus iš Excel (Metodas 3) // Import students' course (seminar) selections from clipboard (Excel) - Method 3
Ši informacija yra šiomis kalbomis: gb.gif sk.gif ru.gif lt.gif

Iš Excel lentelės Jūs galite importuoti moksleivių pasirinkimus, seminarų pamokų skaičių per savaitę ir paskirti moksleivį į norimą seminaro grupę. Lentelė importavimui turi būti tiksliai tokio formato.

Pastaba:
Skaičiai 2, 1, 4 langeliuose reiškia atitinkamos disciplinos (dalyko) pamokų skaičių per savaitę.

Pastabos:
Pasirinkite, kad importuojate mokinius.
Gali reikėti spustelėti stulpelio antraštes ir nurodyti, kas yra kuriame stulpelyje - mokinio vardas, klasė ar disciplina (reikia pasirinkti Seminaras (Disciplina eilutės antraštėje), jei programa nenustatys to automatiškai.

Rezultatas:

Raudona langelių fono spalva reiškia, kad šioms pamokoms dar nėra priskirti mokytojai.

Pastaba: Programa dar paprašys patvirtinti, kad būtų įrašytos disciplinos bei klasės, jei jų dar nėra duomenų bazėje.

Dabar importuosime mokytojų pamokų informaciją. Pasirinkite duomenis iš Excel:


Seminaro grupės numeris reiškia, kad, pvz., Mokytojas 1 turės 3 grupes mokinių, kurie lankys jo chemijos pamokas. Šį skaičių reikia nuspręsti, remiantis mokinių, užsirašiusių į šio mokytojo pamokas, skaičiumi.
Nepamirškite pažymėti, kad yra importuojamos pamokos ir pasirinkti reikiamas stulpelių antraštes.
Pastaba: Tarp klasių tarpų neturi būti, t.y. 3A,3B (ne 3A, 3B)

Paspaudus Importuoti, programa dar paprašys patvirtinti, kad norite į duomenų bazę įrašyti mokytojus ir seminaro grupių skaičių.

Rezultatas:

Rožinė fono spalva reiškia, kad moksleiviai dar nėra paskirti į seminarų grupes.

Paspauskite mygtuką "Priskirti mokinius į seminarus":

Rezultatas:


Pavyzdžiui, 3A klasei bus sukurtos tokios seminarų pamokos:

Pastaba: Standartinėje aSc Tvarkaraščiai programos versijoje būtina mokinius paskirti į seminarų grupes arba rankiniu būdu (paspaudus ant atitinkamos pamokos dešiniu pelės mygtuku seminarų lange), arba paspaudus mygtuką "Paskirti mokinius į seminarus". Tada šie pasirinkimai yra fiksuojami ir mokinių pasirinkimai nebėra keičiami tarp seminaro grupių tvarkaraščio sudarymo metu.

Programos Pro versija, automatiškai sudarydama tvarkaraštį, gali perkelti mokinius į kitas seminarų grupes, todėl tvarkaraštis būtų su mažiau langų mokiniams.

Rekomendacijos:

Prieš kuriant tvarkaraštį su seminarų pamokomis (individualiais moksleivių pasirinkimais), papildomų sąryšių lange nustatykite, kad "Maks. langų per dieną skaičius" gali būti 2-4 ir "Pritaikyti pasirinktų klasių mokiniams".

O klasės apribojimų lange - "Pamokų laiko nustatymas: netolydus - ignoruoti klasės langus", nes su individualiais pasirinkimais sudaryti tvarkaraštį be langų mokiniams dažnai yra neįmanoma.

----------------------------------------------------------

You can import students seminar picks, number of seminar lessons per week, and assign student to a certain seminar group from program MS Excel. Just select your Excel data and copy to the clipboard.
Data for import must be exactly in this format.

Note: Here numbers 2, 1, 4 in cells mean number of lessons of corresponding subject per week.

Notes:
You can click the column header to specify that the column holds student names or class names in case the software hasn't autodetected them correctly.
Also click header of first seminar subject name and select "Seminar (Subject in header row).

Result:


Red background color means that teachers are not yet assigned to these student picks.

Subjects and classes also will be added in case they are not yet inputted into the software.

Then we import teachers' lessons information. Select data from Excel:


Section number, e.g. for Teacher1 means that there will be 3 sections (groups) of students who will attend Teacher1 lessons. You decide number of sections beforehand, based on number of students who signed up for Teacher1 chemistry lessons.
Note: there is no space between classes: 3A,3B (not 3A, 3B)

Then select "Import, Import from Clipboard" in Students window. Do not forget to choose that you are importing lessons:

Program may ask to confirm teachers and sections to be added into the database.

Result:

Pink color means that students are not yet assigned to seminar groups.

Then press button "Assign students to seminars":

For example, for class 3A such seminar lessons will be created.

Note: In aSc Timetables Standard version it is necessary to assign students to seminar groups manually or by pressing button "Assign students to seminars". Then this choice is fixed and students will not be changed between seminar groups during generation of the timetable.

In aSc Timetables Pro version program can move students between seminar groups thus making timetable with less windows for students.

Recommendations:
Before generation of the timetable with seminar lessons (individual students picks), in Advanced card relationships set "Number of max gaps per day(#4)" to 2-4 and select "Apply to students in selected classes".

In class Advanced constraints window set Education block to "Discontinuous - ignore windows in the timetable of the class".


Ši informacija man labai padėjo Ši informacija man labai padėjo
Ši informacija nesuprantama Ši informacija nesuprantama
Aš ieškau kitos informacijos Aš ieškau kitos informacijos

Straipsnis peržiūrėtas 38515 kartų.4399 / 38515
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Ankstesnis straipsnis | Atgal į aSc Tvarkaraščiai programos pagalbos turinį | Kitas straipsnis