TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Сгради

Максимум различни сгради на ден
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Без значение за кой клас/ учител/ учебен предмет или ученик, вие можете да обозначите максималния брой на различните сгради, в които те или той/тя могат да бъдат във всеки един ден.

Използвайте връзка в картата #58:

Екранната снимката по-горе казва, че 1.A клас може да е в не повече от две различни сгради във всеки едни ден.
Но моля, имайте предвид, че това не казва колко прехвърляния могат да имат учениците. Сградите може да са две, но прехвърлянията на ден 4.
За учител има специална настройка за максималния брой прехвърляния. За учениците, по подразбиране те не могат да се превхърлят през деня; така че трябва да позволите това.
Вижте:
Прехвърляния между сградите

Също така можете да обозначите времева карта за тази връзка в информационната карта. Така, например, тази връзка в картата казва, че учениците могат да бъдат само в една сграда в учебното време за 3,4,5. С други думи, те не могат да се прехвърлят между 3/4 и 4/5 учебни часове:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 41784 times.645 / 41784
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article