برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Customizing printouts

Print different bell times for teachers
زبانهای این مطلب: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

If your school has different bell times for different parts of the school, then the software tries to guess which bells shall be printed for each teacher. Eg if the teacher has all the lessons in one part of the school, then that bell is printed. But if the teacher is teaching in two parts, it is not clear what shall be printed.

Then you can specify for each teacher his/her bells and then these are printed:

See also:
Printing different bell times for school sections/days


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 59230 بار مشاهده شده است.48433 / 59230
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی