TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Паралелка
Паралелката е група от ученици, които следват сходен график/ програма.

Например, училището е разделило учениците от пети клас в шест паралелки - 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 5Е:

Учениците от 5А следват сходно седмично разписание. То вероятно няма да е абсолютно еднакво за всяко дете, защото 5А клас може да бъде разделен на групи.

Отделни ученици/ Физкултурни салони
Повечето училища не се нуждаят от Отделни ученици – часовете се отбелязват като Математика за 6А, или Физическо възпитание и спорт за 1А/ момчета.

За определени графици, обаче, е необходимо да се въведат отделни ученици. Всеки ученик ще принадлежи към определена паралелка, например Иван от 4А.

Гимназии
Ако няма ясно обособени групи с деца, които следват еднакъв график, може да въведете само една "паралелка" за всеки клас. Нещо подобно на:

Думата „клас“ не обозначава отделен час. За тази цел ще използваме думите „секция“ или „урок/час“.

Забележка:
- Възможно е двата подхода да се комбинират свободно в едно седмично разписание - някои часове могат да се определят за паралелки, други за отделни ученици.
- можете също така да създавате часове, които ще са за слети „класове“.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 91128 times.1989 / 91128
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article