TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag aSc TimeTables - הכנסת נתונים

שיבוץ/חסימה
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif il.gif bg.gif

עבור שיעורים, מורים, חדרי לימוד ומקצועות לימוד, אתה יכול להגדיר מה שנקרא "שיבוץ/חסימה". הוא מגדיר מתי השיעורים ניתן לשיבוץ (ירוק), ומתי השעורים חסומים לשיבוץ(אדום). ניתן גם להגדיר מה שנקרא "שיבוץ מותנה", שבו ניתן לשבץ את השעור, אבל רצוי למנוע את שיבוץ השעור במקום זה:

אתה יכול ללחוץ על תא בודד כדי לשנות את התוכן (שיבוץ/חסימה/מותנה), או שאתה יכול ללחוץ על העמודה או שורת הכותרת כדי לשנות את תוכן היום כולו או לחסום שעה מסויימת בכל הימים. אז אם המורה שלך לא יכול לבוא ביום שישי, פשוט לחץ על שורת הכותרת של יום שישי, יום שישי ייחסם במלואו .או אם אתה מבקש לחסום את השעה השביעית בכל הימים, לחץ על שורת הכותרת של השעור השביעי, וכל השעות השביעיות יחסמו לשיבוץ.

הערות:
- לכל שיעור יש צירוף חסימות - ממקצוע הלימוד, מהמורה, מהכיתה , ומחדר הלימוד. הם חלים יחד, כך שאם חסמת חלק מסויים ביותר מאחת מהקטגוריות הנ"ל אזי החסימה הסופית תהייה איחוד (צירוף החסימות).


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 147664 times.3234 / 147664
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא