برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag aSc Substitutions - User interface

How to resize the substitution window(version 2010 and before)?
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

Please press ALT-ENTER or click on the icon in the right bottom of the substitution screen:


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 69979 بار مشاهده شده است.36662 / 69979
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی