TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Сгради

Прехвърляния между сградите
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Забележка: Трябва първо да въведете сградите. Вижте: Как въвеждаме сгради

Има 3 ограничения относно прехвърлянията между сгадите:
Първите две се намират в диалоговата кутия на сградите.

Тук можете да обозначите:

1) че ученицете от даден клас не могат да се прехвърлят между сградите през деня (това е типично).

2) колко време трае прехвърлянето между сградите. Ако въведете тук 1, това означава, че на даден учител му трбява един учебен час, за да се прехвърли между сградите. Ако въведете 0, това означава, че сградите са много близо и учителят може да се придвижи по време на почивката между часовете.
Третото ограничение се намира в допълнителата информация за учителя:

Тук можете да ограничите максималния брой прехвърляния на ден за учителя.

Можете да обозначите изискванията за ограничения с повече детайли тук:
Максимум различни сгради на ден


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 102178 times.971 / 102178
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article