TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - класни стаи

Как да се обозначат класни стаи по подразбиране за определени учебни предмети?
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

За всеки учебен предмет можете да обозначите, че часовете по този предмет трябва да се провеждат в определена класна стая:

След както вече сте обозначили тази информация, всеки нов въведен час по тези учебни предмети ще бъде настроен да използва определените вече класни стаи:

За съществуващи часове ще бъдат засегнати тези с маркирани класни стаи по учебни предмети. Например, ако имате час по Физическо възпитание и спорт, който използва маркирана класна стая по предмета, и добавите нов салон по Физическо възпитание и спрот, то всички часове по Физическо възпитание и спорт ще могат също да се провеждат в тази нова стая.
Ако, обаче, има някакъв специален час по Физичесто възпитание и спорт, за който кутийката не е маркирана, то той ще остане без да е маркиран.
Например, ако тези специални часове по Физическо възпитание и спорт са били в Плувен басейн, те ще останат в плувния басейн.

Ако желаете да промените класните стаи на вече въведени часове, можете да използвате бутон "Настрой всички", където можете да добавяте и напълно да замествате информацията за класните стаи за всички часове по този предмет.

Вижте също:
Как да обознача Основна класна стая за учител?
или
Какво е споделена класна стая?


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 118601 times.2397 / 118601
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article