برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Data input - Classrooms

How can I specify default (usual) classrooms for certain subject?
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

For each subject you can specify that lessons of this subject have to be in certain classroom:

Once you specify this information all newly inputted lessons of this subject will be set to use the specified classrooms:


For existing lessons those with subject classroom checked will be affected. For example if you have PE lesson that has use subject's classrooms checked and you added new Gym classsroom to PE then all PE lessons will be allowed to go also into this new room. However if there is some special PE lesson that do not have this checkbox checked it will remain unchecked. For example that special PE lessons was in Swimming pool, so it will remain in swimming pool.

If you want to change the classrooms for already inputted lessons you can use the button "Set for all...", where you can add or completely replace the classroom information for all lessons of this subject.

See also:
How can I specify teachers’ home classrooms?
or
What is shared classroom?


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 87984 بار مشاهده شده است.47891 / 87984
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی