برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag aSc Substitutions - Printouts

Is it possible to customize text: Unfortunatelly the following teachers...
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

Go to print preview and right click on the page header:

You can write your own text and you can specify if this text shall be at separate row or if the names of the teachers shall follow in the same line to save some space.

The software will print this text only when there is absent teacher.

Also you can print absent classes and classrooms.

__________________________________

In version 2010 and before:

You can write your own text in the settings dialog:


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 85244 بار مشاهده شده است.48254 / 85244
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی