TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag aSc TimeTables - סמינרים

למה משמשים סימינרים ?
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

סמינרים הם שיעורים מיוחדים, שבו אתה יכול לציין בדיוק אילו תלמידים לומדים את השעור המסויים. התוכנה תבדוק התנגשויות בין השיעורים בהם שובצו תלמידים לסמינרים. זה שונה בניגוד לשיעורים רגילים, שבהם תלמידים מוגדרים באמצעות קבוצות / חלוקות.

ברוב המקרים, כאשר מזינים שעורים זה מספיק להשתמש בקבוצות, כמו בנות/בנים או הקבצה א./הקבצה ב., בדרך זו תוכל להימנע מהצורך לקלוט את כל התלמידים לתוכנה ולשבץ אותם לשיעורים.

אולם במקרים מסובכים יותר, תצטרך לקלוט שיעורים כמו סמינרים. זה נכון במיוחד עבור נושאים אופציונליים, שבו התלמידים בוחרים, באלו מקצועות להשתבץ מתוך רשימה של מקצועות זמינים.
מצב מעין זה יכול להיות מטופל על ידי קבוצות תלמידים, אם התלמידים בוחרים רק מקצוע אחד בלבד מתןך מהרשימה, אך במקרים בהם יכולים לבחור שניים או יותר, המצב עשוי להיות מסובך כל כך שתצטרך להשתמש סמינרים.

ראה גם :
איך להזין שעורי סימינר

עבודה עם שעורי סימינר במערכת השעות.

אם הינך משתשמש בגירסא 2009 רא גם :
כיצד אני יכול להוסיף לתלמידים (זמין בגירסה 2009)
איך אני יכול להזין בחירות תלמידים (זמין בגירסה 2009)
כיצד ליצור קורסים בנושאים (זמין בגירסה 2009)
כיצד ליצור מערכת שעות עם התלמידים (זמין בגירסה 2009)
תצוגת מערכת שעות של התלמיד (זמין בגירסה 2009)
ממתינים לתצוגת תלמידים (זמינות בגירסה 2009)


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 175035 times.2329 / 175035
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא