TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане

Внасяне на селекции от курсове/семинари на ученици от междунния буфер (Excel) - Meтод 2
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Вместо ръчно да въвеждате, е възможно да въведете учениците и техния избор от програма MS Excel. Само изберете вашите екселски данни и ги копирайте в междинния буфер.
Данните за въвеждането трябва да бъдат точно в този формат.
Внимавайте да останете в правилната струкура на пръвите три колони (третата колона трябва да е празна).

Използвайте точните имена на обектите и класовете, както са обозначени в програмата.
Ако използвате имената на групите в семинара, номер 1 и номер 2 обозначават групите на вашите ученици в този семинар.

След това натиснете бутон въведи в меню – Спецификации/Семинари.

Забележки:
Можете да кликнете в колонтитула, за да обозначите, че колоната съдържа имената на учениците или имената на класа, в случай че не са били автоматично засечени правилно от софтуера.
Софтуерът ще добави дори учебни предмети, класове, които не са все още въведени.
Можете да откриете пример тук
Вижте също:
Внасяне на селекции от курсове/семинари на ученици от междунния буфер (Excel) - Meтод 1
Внасяне на секции от междинен буфер/ кипборда (Excel)


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 108369 times.1279 / 108369
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article