TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag aSc TimeTables - Importing

יבוא בחירות סמינר תלמידים מ-MS-Excel
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

במקום להזין באופן ידני את התלמידים, אפשר לייבא את התלמידים ואת בחירות הסמינר שלהם מתוכנית MS Excel. רק בחר את הנתונים מגליון ה Excel שלך והלהעתק אותם אל לוח הגזירים (clipboard).

נתוני היבוא חייבים להיות בדיוק בפורמט הזה.
חשוב לדאוג ולהישאר במבנה הנכון של שלושת הטורים הראשונים (העמודה השלישית חייבת להיות ריקה).
השתמש בשמות המדויקים של הנושאים והכיתות כפי שהוגדרו בתוכנה.
אם אתה משתמש במספר קבוצות בסמינר, המספר 1 ו -2 מציינים את קבוצת התלמידים שלך בסמינר הזה

ואז אתה יכול ללחוץ מתוך התפריט על כפתור ייבוא ​​מפרט / סמינרים

Notes:

הערות :

השורה הראשונה תכיל את השמות או קיצורי השמות של הסמינרים. שורה זו מוצגת בירוק.

אתה יכול ללחוץ על כותרת העמודה כדי להגדיר שעמודה מחזיקה את שמות התלמידים או שמות הכיתות, זאת במקרה שהתוכנה לא זיהתה זאת כראוי באופן אוטומטי.

התוכנה תוסיף גם נושאים וכיתות במקרה שהם לא הוזנו עדיין לתוכנה.

אתה עשוי למצוא דוגמא לטבלה כאן.


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 96228 times.2272 / 96228
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא