TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag aSc TimeTables - סמינרים

אני לא יכול לראות את שיעורי סמינר במערכת השעות של הכיתה
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif


מצב זה מתרחש כאשר אף תלמיד מהכיתה הנ"ל אינו משובץ לסמינר . במקרה כזה נוצר כרטיס "ללא כיתה" וניתן להציבו רק לתוך מערכת השעות של המורה.

הפתרון למצב זה הוא לשבץ תלמידים מהכיתה לסמינר הזה או למחוק את השעור הזה מן סל השעורים של המורה.

הערה: מצב דומה לזה יכול להתרחש גם עבור סמינרים שבהם יש תלמידים משותפים משתי כיתות. במקרה כזה עשוי להיות שתלמידים מכיתה אחת בלבד ירשמו לסמינר הזה, ולכן הכרטיס יוצג רק במערכת השעות של הכיתה הנ"ל. אם אתה רוצה שהכרטיס הזה יוצג גם במערכת השעות של הכיתות האחרות אז אתה צריך לשבץ תלמידים מהכיתות הנ"ל לסמינר הזה.


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 91446 times.2845 / 91446
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא