برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

aSc Timetables allows you to fully customize your printouts.

There are two main things you can customize:
- Customizing the timetable
- Using Printout desings

1. Customizing the timetable is done in printpreview. Just press right mouse button on any part of the timetable you want to change:


Every part has it's own customization dialog that specifies how that part is rendered in the printouts.

You can also use left mouse button to resize parts of timetable.

2. Using Printout designs allows to you to change the surrounding of your timetable. It is described in this chapter:
Print-out designs


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 92414 بار مشاهده شده است.48713 / 92414
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی