TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif

Өмнөх хичээл оруулах алхамтай адилхан, шинээр нэмэх, засах, устгах зэргээр ангиудын мэдээллийг оруулна.
Lessons..., Divisions... and Time off.

Та ангиудын талаархи илүү их мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Divisions
Class time off
Class lessons
Details

Санамж:
- Энэ жагсаалтад харагдаж байгаа дараалалын дагуу хэвлэх болон үндсэн дэлгэц дээр гаргах болно.
Харах: Хэрхэн багш/ангиуд/хичээл/танхим-н мэдээллийг эрэмбэлэх вэ?


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 262282 times.2821 / 262282
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article