TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif

Өмнөх анги оруулах алхамтай адилхан, шинээр нэмэх, засах, устгах зэргээр танхимуудын мэдээллийг оруулна. Мөн та хэрэглэхэд чөлөөтэй байгаа танхимын мэдээллийг оруулж болно.

What is shared classroom?
How to specify that we cannot use classroom at certain times?
How can I specify teachers’ home classrooms?
How can I specify default (usual) classrooms for certain subject?

Онолын хувьд та ямар ч хичээлийн танхимгүй хичээлийн хуваарийг байгуулж болно.

Хэдий тийм боловч ихэнхи сургууль хичээлийн танхимын дутагдалтай байдаг ба ямар нэг танхимгүй хичээлийн хуваарь хийх нь үр ашиггүй юм.
Иймээс танхимын мэдээллийг оруулна гэдэг бол оюутанд хаана хичээл орохыг хэлэхээс илүү 2 дасгалын өрөөтэй танай сургуульд 3 Физикийн хичээл адил цагт орж болохгүйг алгоритм тооцоолж гаргаж өгөх болно.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 170398 times.2889 / 170398
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article