TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif

Lessons товч дээр дарсанаар ... анги болон багшийн мэдээлэл бүхий хичээлийн цонх гарч ирнэ.

Энд та шинэ хичээлүүд оруулах, засах, заримыг нь хасах, өөр ангиудад зориулсан хичээлүүдийг хуулж оруулах боломжтой.

Эдгээрийг харна уу:
Contracts
Adding and Editing a lesson


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 95179 times.1710 / 95179
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article