TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif hr.gif il.gif bg.gif

בעת הוספת מקצוע לימוד חדש או עריכת מקצוע לימוד קיים , אתה יכול להשתמש בתיבת הסימון על מנת להדגיש את מקצועות הלימוד הדורשים הכנה.

לאחר מכן תוכל לציין את המספר המרבי של מקצועות הלימוד הנ"ל, המתאפשרים ללימוד ביום אחד. ניתן לציין זאת בנפרד עבור כל כיתה:

בדרך זו תוכל לאזן את הזמן בו צריכים התלמידים להשקיע בהכנות בכל יום. ובכך ניתן להימנע ממצבים שבהם בכיתה היה יום "קל" אחד, למשל מידענות, חינוך גופני או אתיקה, ואחריו יום 'קשה' עם הרבה נושאים עם הכנה בבית.


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 115436 times.2225 / 115436
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא