TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag aSc TimeTables - הכנסת נתונים - מקצועות לימוד

שעורים כפולים אינם יכולים להתפרס על "הפסקה גדולה"
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif hr.gif il.gif bg.gif

עבור מקצועות לימוד מסויימים ניתן לציין כי לא יהיה ניתן לפרוס שיעורים כפולים על הפסקות ארוכות. לדוגמה אתה לא רוצה לתת לתלמידים הפסקת אוכל באמצע שיעור מעבדה בכימיה.

ראשית אתה צריך להוסיף את ההפסקה לתוךמערכת השעות:
How can I print breaks between lessons?

אז כברירת מחדל את כל השעורים הכפולים לא יוכלו להתפרס על הפסקות אלה.

אם אתה מעוניין לאפשר לשיעורים כפולים מסוימים להתפרס על הפסקה גדולה בעוד ששעורים כפולים אחרים לא יתפרסו, אזי עליך להגדיר עבור כל נושא בנפרד אם שיעורים כפולים של הנושא הזה יכולים או לא יכולים להתפרס על הפסקה גדולה. אתה יכול לעשות זאת באמצעות כפתור הגבלות בחלון מקצועות הלימוד:


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 137809 times.3258 / 137809
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא