TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif hr.gif il.gif bg.gif

כל כיתה ניתנת לחלוקה, כל חלוקה יכולה להעשות למספר בילתי מוגבל של קבוצות:

בעת יצירת השיעור, עליך להגדיר את הקבוצה הלומדת את השיעור הנ"ל.
לדוגמה:
שעורי חינוך גופני - יתקיימו 2 שעורים בשבוע לקבוצת הבנים בכיתה, או
שיעור אנגלית - יתקיימו 3 שעורים בשבוע לקבוצת דוברי האנגלית, או
שעורי היסטוריה - יתקיימו 3 שעורים בשבוע לכל הכיתה,(הכיתה היא גם קבוצה).

התוכנה יוצרת באופן אוטומטי את הקבוצות הראשוניות האלה :
כל הכיתה
* קבוצה 1 / קבוצה 2
* קבוצת בנים / קבוצת בנות

שיעורים עבור קבוצות באותה רמת חלוקה ניתן ללמד בו זמנית.
לדוגמא: אם "לקבוצת בנים" בכיתה יש שיעור בשעה מסוימת, רק שעור עבור "קבוצת הבנות" יתאפשר לשיבוץ בו זמנית במקביל לשעור זה, לעומת זאת שיעורים עבור "קבוצה 1" לא ניתנים לשיבוץ בו זמנית במקביל לשעור זה.(כי מן הסתם יש כמה בנים בקבוצה 1).

ניתן גם ליצור חלוקות אחרות, למשל חלוקה ל 3 קבוצות על פי רמת המיומנות או חלוקה ע"פ קריטריונים אחרים:
* קבוצה 1 / קבוצה 2 / קבוצה 3
* אנגלית 3יח' / אנגלית 4יח' / אנגלית 5יח'
* צרפתית/רוסית/ערבית

כמובן שניתן ללמד בו זמנית, שעורים של "קבוצה 1" עם "קבוצה 2" ועם "קבוצה 3".
אבל לא ניתן ללמד בו זמנית את קבוצת "אנגלית 3יח'" עם קבוצת "צרפתית", (למרות שבשני הממקרים בוצעה חלוקה של הכיתה ל 3 קבוצות, חלק מתלמידי "אנגלית 3יח'" עשויים להיות בקבוצת "צרפתית").

החלון מציג את החלוקות האפשריות בכיתה מסויימת. כל שורה מייצגת אחת החלוקה הקיימות, שבו מוגדרות כל הקבוצות.
ניתן לשנות חלוקות על ידי לחיצה על "עריכה" או על ידי לחיצה כפולה על שורה המציינת חלוקה מסויימת.

אפשר גם להוסיף חלוקה חדשה על ידי לחיצה על "צור קבוצה". בשני המקרים יופיע חלון חדש ובו ניתן להזין שמות הקבוצות.

הקלד את שמות הקבוצה במקום המתאים, ולאחר שתלחץ על אישור, התוכנה תמלא את השורות, ותפרש אותם כמו שמות של קבוצות חדשות.

ניתן למחוק חלוקות, במקרה זה כל השעורים שהוגדרו עבור החלוקות האלה יימחקו גם כן.
אם תערוך את שמות הקבוצת בחלוקה מסויימת מבלי לשנות את מספר הקבוצות בחלוקה, הכל יישמר. כך תוכלו לתקן טעויות כתיב או לשנות שם הקבוצה בחלוקה.

ראה גם:
מצב אופייני: שני מורים מלמדים שני מקצועות בכיתה אחת באותו זמן


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 199898 times.5043 / 199898
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא