TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif hr.gif il.gif bg.gif

על ידי לחיצה על שיעורים ... אתה יכול להציג שיעורי שהוקצו לכיתה.

ההליך מתחיל עם הכנסת הכיתות, ואחריו נכנסים המורים עם המשרות שלהם.

כמו בהליך של הכנסת שיעורים לכיתה ,זהה ההליך של הכנסת משרת למורה , נתאר את שתי השיטות בחלק על הזנת משרת המורה במאמר זה:

משרות


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 114101 times.2447 / 114101
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא