TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif


אתה יכול לבחור מורה להשגיח על חדר מסויים על ידי לחיצה על זמן השגחה בתצוגה "השגחת חדר" (תפריט תצוגה / בחר / השגחת חדר):

תפריט קופץ יציג את כל המורים הזמינים עבור השגחה במהלך זמן זה. רשימת המורים ממוינות, כך המורים הטובים ביותר לביצוע ההשגחה מוצגים ראשונים. ריבועים צבעוניים (סימן 1) מציינן לך מידע על השיעורים של המורה לפני ואחרי זמן ההשגחה. ריבוע ירוק אומר שהמורה מלמדת בכיתה הסמוכה, ריבוע כחול שהוא מלמד בכיתה אחרת. ריבוע משמאל מציין שהשיעור לפני, ריבוע מימין מציין שהשיעור אחרי. ריבוע אדום (סימן 2) מציין שהמורה עושה השגחה בחדר אחר בזמן הזה. המספרים אחרי השם של המורה מציינים כמה השגחות הוקצו למורה הזה עד כה (זמן בדקות / מס ההשגחות).

בעת הזזת העכבר מעל המורים בתפריט הקופץ הזה , תראה את מערכת שעות של המורה באזור התצוגה המקדימה (סימן 3). מערכת השעות מראה באיזה חדרים מלמד המורה (סימן 3). המערכת מראה גם מתי המורה עושה השגחה בחדר הזה (סימן 4), או מתי עושה השגחה בחדר אחר(סימן 5), ואת המיקום הנוכחי בו אתה מבצע הקצאת מורהלהשגחה ברגע זה (סימן 6)

ראה גם:
מחולל השגחת חדרים


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 93885 times.2050 / 93885
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא