برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif

After you enter basic data, you can generate the timetable. Just press button "Generate" to generate the timetable and finish the wizard:

The generation dialog will suggest you to test the timetable before the generation. A good idea can be to check help topics explaining the generation:
Starting the generation
and
A good way to generate your timetable

If you still haven't done so, we advise you also to check the Tutorial:
Checking the tutorial


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 154886 بار مشاهده شده است.49718 / 154886
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی