TimeTables - Online Help

flag aSc TimeTables - Эхний алхамууд

Шалгах ба тооцоолох
This article is available in: gb.gif sk.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif

Үндсэн өгөгдөлөө оруулсны дараагаар та хичээлийн хуваарийн хүснэгтийг тооцоолно.
"Generate" товчийг дарснаар хичээлийн хуваарийг тооцоолно:

Тооцоолохоос өмнө хичээлийн хуваарийн хүснэгтийг шалгахыг сануулна. Тооцоолохдоо тусламжийн нэмэлт мэдээллийг судлах нь нэг сайн арга юм.

Starting the generation
болон
A good way to generate your timetable

Хэрэв та үүнийг хийж чадахгүй бол бид "Tutorial" хичээлийг дахин нэг судлахыг зөвлөж байна.

Зааварчилгаатай танилцах


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 153066 times.2648 / 153066
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article