TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif il.gif bg.gif

לאחר שלוחצים על שיעורים ... או לאחר שתזין מורה חדש באמצעות האשף, תופיע תיבת השיח הבאה :

אותה תיבת שיח מופיעה כאשר אתה עורך שיעורים של כיתה מסוימת.

כל שורה מייצגת שיעור אחד הנתונים המוצגים: נושא הלימוד, הכיתה, (או כיתות במקרה כאשר המורה מלמד כיתות משותפות), משך השיעור, מספר השעורים בשבוע, קבוצות בכיתה מסוימת, חדר הלימוד מחזורים ומורים נוספים.

לחץ לחיצה כפולה על כל שורה כדי לערוך את מאפייני השעור.

בתחתית יש לחצנים להוספה, עריכה או מחיקה של המשרה.

כמו ברשימות אחרות יש לך את האפשרות למיין את הרשימה על ידי לחיצה על כותרות העמודות. באמצעות סמל ההגדלה בפינה הימנית העליונה אתה יכול להגדיל את החלון למסך מלא.

באמצעות CTRL או SHIFT ניתן לבחור שיעורים נוספים ולמחוק אותם או להעתיק אותם לכיתה אחרת או למורה אחר.

ראה גם :
Adding and Editing a lesson


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 146349 times.3301 / 146349
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא