TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag aSc TimeTables - תדפיס עיצובים

הדפסת עיצובים
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif


aSc Timetables מאפשר להתאים אישית את תדפיסי מערכת השעות שלך.aSc Timetables מגיעה עם מבחר עיצובים מוכן. יש באפשרותך לבחור ולהשתמש באחד מעיצובים אלו. יש באפשרותך לשנות ולעצב עיצוב משלך, מותאם לבית ספרך עם לוגו בית הספר שלך,
ובנוסף כתובת בית הספר וכל מידע אחר שתבקש להדפיס במערכות, או שידרש ע"י משרד החינוך.

להלן העיצובים האפשריים :

איך ליישם עיצוב הדפסה
איך אני יכול לשנות / להסיר את העיצוב?
כיצד אני יכול לשנות עיצוב התדפיס?
עיצוב מאפייני אובייקט
Printing pictures of subjects


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 276172 times.4016 / 276172
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא