برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

aSc Timetables allows to completely customize your printouts.aSc TimeTables comes with a collection of predefined designs. You can choose and use one of them. You can also modify any design and create your own, customized for your school with your school's logo, address headers and all the information you might need on the printouts because your education ministery requires it.

Here are the possible tasks:
How to apply a print design
How can I change/remove the design?
How can I modify the print-out design?
Design object properties
Printing pictures of subjects


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 277966 بار مشاهده شده است.127184 / 277966
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی