برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif il.gif bg.gif

You can define and input your custom fields for each teacher, class, classroom or subject for the whole timetable.

For example: if you need to input and print for each teacher his or her school position, you can go to teacher's custom fields:

And in here you can press the button Add and create a new custom field called 'Position'.

Once you create this field you can input the value for each teacher:

See also:
Print-out designs


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 140773 بار مشاهده شده است.60823 / 140773
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی