برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

For each subject you can specify a picture. This feature is very good for younger children so that they can understand the timetable without reading. Also if you put in nice pictures, the printout looks nicer:

This is how you specify the picture:

Also for each class you can specify if you want to print subject pictures or not, so for smaller children you can print pictures and for older just the texts:

Note:
- aSc TimeTables comes with a collection of pictures located in 'Subject pictures' directory, but you are free to find your pictures in your collections or on the internet.

- the selected pictures are copied to the timetables/Subject pictrues folder. So if you want to print the timetable on some other PC you have to copy this folder before printing.


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 219967 بار مشاهده شده است.65183 / 219967
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی