TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag aSc TimeTables - הגבלות-כיתות

שתי קבוצות הלימוד חייבות לסיים את יום הלימודים באותה השעה
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

כבררית מחדל התוכנה עשוייה לחולל מערכת בה לחצי כיתה יהיה שעור אנגלית ביום שני בשעה השישית , ואילו החצי השני ילך הבייתה לאחר השעור החמישי, ביום שלמחרת הקבוצות יתחלפו :

זה עשוי להגדיל באופן משמעותי את הסיכוי של יצירת מערכת שעות.

עם זאת, אם מספר מורים צריכים ללוות לארוחת צהריים את הילדים אז כנראה מצב זה לא מקובל עליך, כי אתה צריך שני מורים על ליווי הילדים לארוחת צהריים כל יום (אחד לכל קבוצה).

במקרה זה ניתן למנוע מצב זה על ידי סימון,בחלון ההגבלות של הכיתה כי "קבוצות התלמידים צריכות לסיים את יום הלימודים באותה השעה":


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 101296 times.3114 / 101296
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא