TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане

Синхронизиране с базата данни
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

aSc Седмично разписание може да синхронизира (прехвърляне и въвеждане) своите данни с базата с данни на административния софтуер на училища партньори (или други файлове с разписания). Моля, сръжете се с нас на: info@asc.sk, ако Вашият административен софтуер не може да комуникира с aSc Седмично разписание.

Следната диалогова кутия може да се появи по време на синхронизацията на данните от aSc Седмично разписание с базата с данни:

Забележка: Tази диалогова кутия може да се показва няколко пъти по време на синхронизацията на различни видове обекти (например учители, ученици, групи, ...).

Диалоговата кутия показва различията между данните (учители, класове и др.) в aSc Седмично разписание и базата с данни. Левият списък показва данни от базата с данни, които ги няма в разписанието или са в разписанието, но се различават по нещо (например различно име, съкратено име и др.). Десният сипък 2 показва, че данните са само в aSc Седмично разписание или че данните от разписанието се различават от тези в базата с данни. Вашата задача тук е да прегледате или промените действията (8 за всяка редица в двата списъка). Можете да направите това, като кликнете на бутона долу. Бутон 3 ще промени действие в списъка с база данни 1, а бутон 4 в списък 2 на разписанието. Бутон 5 се прилага и при двата списъка (трябва да изберете един обект от всеки списък).

Значение на различните действия:

Добави – това действие ще добави обект от другата страна (например добавя нов учител от базата с данни към разписанието или обратното).
Изтрий – това действие ще премахне избрания обект (например премахва няколко неизползваеми класни стаи).
Игнорирай – не прави нищо с този обект.
Свържи – това специално действие казва, че избран обект в списък 1 е същият като избран обект от списък 2. То ще свърже двата обекта заедно.

Забележка: Някои действия може да са недостъпни в определени ситуации. Например, ако тази диалогова кутия е показана по време на въвеждане, няма да може да извършите действие „Изтрий“ от списък 1, защото въвеждането не е позволено да променя базата с данни.

По подразбиране програмата ще попълни предварително следните действия:
"Свържи" за обекти, за които тя е открила съответстващ обект от другата (на базата име). "Добави" за всички обекти в базата с данни и "Игнорирай" за останалите обекти от aSc Седмично разписание.

Когато приключите с попълването на действията, кликнете OK 6 и програмата ще извърши вместо Вас тези действия. Може да кликнете също "Пропусни" 7, за да пропуснете тази стъпка от синхронизацията и продължите с друг вид обект (например, ако желаете да въведете само часове, кликнете „Пропусни“, докато не получите списъка с часовете).


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 168662 times.3080 / 168662
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article