برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Data input - Groups & Joins

Typical situation: Physical education joined boys and girls from two classes:
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

One teacher has boys from two classes, another teacher has girls from two classes:

Use the button Joint classes for this:

If the school has many boys, they have to create two groups of boys. So we have 3 teachers, one for boys in 5A, one for boys in 5B and one teacher that takes girls from 5A and 5B:

Be careful: The lessons dialog in the above picture shows only the rows for lessons in 5A. So the row for one lesson for boys in 5B is not on this picture.


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 103376 بار مشاهده شده است.49290 / 103376
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی