برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag aSc Substitutions - Settings

Basic settings
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

The settings dialog is open via menu Setting/Options:


Here you can specify for which days you want to do the substitution. And you may also specify if you want to see on the startup today or tomorrow substitutions.

Second tab allows you to define weight of each criterion:
Defining substitution criteria


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 81597 بار مشاهده شده است.46080 / 81597
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی