TimeTables - Online Help

flag aSc TimeTables - Эхний алхамууд

Зааварчилгаатай танилцах
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif

Зааварчилгааг туршилтийн хувилбараас эсвэл Help/Tutorial цэсээс сонгож эхлүүлнэ.

Зааварчилгаа нь дараахи хэсгүүдээс бүрдэнэ. Та сурахыг хүссэн сэдэвээ сонгож товчийг дарна.

Ингэж хичээлтэй танилцах ба Enter товчлуурыг дарах байдлаар зааварчилгааг үргэлжилүүлэн үзээрэй.
Таны сонгосон хэсэг дуусахад эхлэсэн цонхонд буцаж ирэх ба та дахин өөр сэдвийг сонгох байдлаар үргэлжилүүлэн танилцана.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 126851 times.1896 / 126851
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article