TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag aSc TimeTables - השגחה על חדרי לימוד (השגחה בזמן הפסקה)

כיצד אני יכול להגדיר max / min השגחות למורים מסויימים?
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

אפשר גם להגדיר את גבולות השגחה למורים מסוימים מפרט תפריט / מורים / פרטים / השגחת חדר:

ניתן להגביל מספר ההשגחות או את מספר דקות להשגחה(או שניהם).
אם אתה לא רוצה להגביל את המורה, פשוט השאר שדות אלה ריקים.

בתפריט מערכת השעות/סטטיסטיקה, אתה יכול לבדוק את הערכים בפועל יחד עם min-max


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 87950 times.2624 / 87950
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא