TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

יש באפשרותך להגדיר עבור כל חדר לימוד את מספר התלמידים המקסימאלי הניתנים לשיבוץ בו זמנית :

לאחר מכן תוכל להגדיר את מספר התלמידים לכל כיתת אם :

תוכל גם להגדיר את מספר התלמידים בכל הקבצה אם אתה משתשמש בהקבצות :

ראה גם :

איך אני יכול להציג תכולת חדר וספירת התלמידים על הכרטיסים?

הערה : אתה לא צריך להגדיר את הנתון הנ"ל . הגדר זאת רק לחדרים בהם אתה מצפה לבעיות. בדרך כלל זה מספיק להגדיר את החדר הפנוי עבור כל שעור.ראה :
Assign lessons to classrooms


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 103600 times.2787 / 103600
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא