برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif de.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

Suppose you have finished timetable and you want to swap days Monday and Friday in it. That is you want to move all cards from Monday to Friday and all cards originally on Friday to Monday.

You can do this in menu - Options - Advanced. Type following in Advanced field:

!swapdays 1 5

Then click OK. Program will swap cards between days 1 (Monday) and 5 (Friday).
(This command is available from version 2008.6.0)

Note: Program will swap only placed cards between selected days. Cards on other days will be untouched. Also this command will not change any Time-offs.


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 85735 بار مشاهده شده است.62313 / 85735
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی