برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag aSc Substitutions - Other tasks

Email/SMS history
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

You can view all emails or SMS messages you have sent from aSc Substitutions.

Go to control panel section Email/SMS history.

A screen with all SMS/Email messages will appear.

For SMS messages you can also see the actual delivery status. You can see if the SMS has already reached the teachers mobile:

See also:
Email and SMS notification


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 81522 بار مشاهده شده است.59526 / 81522
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی