برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

1. Select the lessons you want to copy. Press CTRL and click several rows if you want to copy more lessons.

2. Press Copy To button:

3. The software asks you to which classes you want to copy the selected lessons.

Note 1: if you are copying lessons without class, then the software asks you for teachers to which you the selected lessons will be copied.

Note 2: If you want to modify the lessons that are being copied a bit more, select them using CTRL and press 'Add more' button. Here you can change more then just class before the lessons are added back into the timetable. See:
Adding more lessons at once


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 96316 بار مشاهده شده است.68773 / 96316
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی