TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag aSc TimeTables - סמינרים

מספר מקסימאלי של תלמידים לשיעור סמינר מסויים
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

אפשר להזין מספר מקסימלי של תלמידים שניתן לשבץ לסמינר הנתון . ניתן להזין זאת בתיבת השיח "שיעור" בשדה "קיבולת שיעור":

כמו כן ניתן להזין זאת בכל השיעורים של נושא כלשהו בכפתור "הגבלות":

הערה: הערך משמש רק עבור השיעורים שבהם שדה "קיבולת שיעור" נשאר ריק. אם תזין את "קיבולת השעור" מתוך הגבלות השעור , אז הוא יתעלם מהערך שהוזן מהנושא עבור השיעור הנ"ל.


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 80864 times.2935 / 80864
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא