برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Working with timetable

Quick modification of the onscreen view (available in version 2009)
زبانهای این مطلب: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

By pressing View/Modify current view:


You can quickly select what texts shall be printed on the cards and by which color. For example by choosing classroom as color, you can see the timetable with colors defined by the classroom:


After save/load of the timetable, this setup is reverted to defaults. If you want to preserve these values, you have to go to options and select that you want to save the view modifications:


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 76600 بار مشاهده شده است.61354 / 76600
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی